Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling wijzigingsplan Emmastraat Pijnacker, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het college van Pijnacker-Nootdorp het wijzigingsplan Emmastraat Pijnacker heeft vastgesteld.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het college van Pijnacker-Nootdorp het wijzigingsplan Emmastraat Pijnacker heeft vastgesteld.
Het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde wijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl.

Het wijzigingsplan beoogt de nieuwbouw van 29 woningen aan de Emmastraat tussen de Van Brachtstraat en de Stationsstraat mogelijk te maken. De woningen die op deze locatie stonden, zijn inmiddels gesloopt.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het desbetreffende ontwerpwijzigingsplan, kan in beroep gaan. Wie dat niet heeft gedaan, moet aantonen daartoe niet in staat te zijn geweest. Voorts kan eenieder in beroep gaan als het beroep zich richt tegen wijzigingen die het college bij de vaststelling heeft aangebracht. Het wijzigingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het desbetreffende bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 31 juli 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: