Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling uitwerkingsplan Boszoom fase 3, Keijzershof

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bij besluit van 24 juni 2014 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 3’ van het bestemmingsplan Keijzershof heeft vastgesteld.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bij besluit van 24 juni 2014 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 3’ van het bestemmingsplan Keijzershof heeft vastgesteld.

Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 26 juni 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl>Inwoners>Ruimtelijke plannen>Ruimtelijke plannen ter inzage en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het vaststellingsbesluit kan met ingang van 26 juni 2014 gedurende een periode van zes weken door hen die een zienswijze hebben ingediend alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken, beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 25 juni 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: