Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplannen Oranjepark en Vlielandseweg 2013, Pijnacker-Nootdorp

De vastgestelde bestemmingsplannen, de vaststellingsbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 11 juli 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de bestemmingsplannen Oranjepark en Vlielandseweg 2013 heeft vastgesteld.
De vastgestelde bestemmingsplannen, de vaststellingsbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 11 juli 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplannen digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl.

Het bestemmingsplan Oranjepark betreft een herziening van een deel van het bestemmingsplan Dorp. Het plangebied omvat het gebied dat globaal begrensd wordt door de Nijverheidsweg en de Industrieweg in het zuiden, de Industrieweg in het oosten, het Koninginnehof aan de noordzijde en de Emmastraat in het westen.

Het bestemmingsplan Vlielandseweg betreft een herziening van een deel van de bestemmingsplannen Boezem & Boezemvaart en Buitengebied (Pijnacker). Het plangebied omvat een aantal percelen aan de Vlielandseweg, namelijk Vlielandseweg 24/24A, de gronden achter Vlielandseweg 123-129 en de percelen Vlielandseweg 131-139.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het desbetreffende ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Wie dat niet heeft gedaan, moet aantonen daartoe niet in staat te zijn geweest. Elk van de bestemmingsplannen treden in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het desbetreffende bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 10 juli 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: