Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplannen "Centrum Nootdorp" en "Katwijkerbuurt" Pijnacker-Nootdorp

Vaststelling bestemmingsplannen “Centrum Nootdorp” en “Katwijkerbuurt” Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de bestemmingsplannen “Centrum Nootdorp” en “Katwijkerbuurt” gewijzigd heeft vastgesteld.
De vastgestelde bestemmingsplannen, de vaststellingsbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 1 augustus 2013 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage.
Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Centrum Nootdorp

Het plangebied van het bestemmingsplan “Centrum Nootdorp” wordt begrensd door de Sportparkweg in het noorden, door de Meidoornlaan in het oosten, door het water ten zuiden van de Dorpsstraat in het zuiden en door de Kerkweg in het westen. Dit bestemmingsplan vormt de planologische regeling voor het centrumgebied van Nootdorp en omvat de winkelcentra Parade en Mercato, de Oranjewijk, de Dorpsstraat, het hoofdveld van voetbalvereniging RKDEO, de voormalige brandweerkazerne en omgeving alsmede woonzorgcentrum Veenhage. Het plan heeft een overwegend conserverend karakter en beoogt aan de actualiseringsverplichting vanuit de wetgeving te voldoen.

Katwijkerbuurt

Het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” beslaat globaal de bebouwingslinten (woon- en bedrijfsbebouwing) van de Katwijkerlaan , de Keulseweg en een deel van Reesloot. Het Berkelse Lint maakt hiervan geen deel meer uit. Aan de noord- en oostzijde wordt het plangebied begrensd door het stedelijk gebied van de gemeente Zoetermeer. Aan de zuidzijde vormt de Groenzone Berkel-Pijnacker de grens en aan de westzijde grenzen het bedrijventerrein Boezem Oost en het Balijbos. De doelstelling van het bestemmingsplan is tweeledig. Enerzijds een actualisatie van de deels verouderde bestemmingsregeling, anderzijds het faciliteren van ruimte- voor- ruimteontwikkelingen.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 31 juli 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: