Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan "Pijnacker-Noord"

Vaststelling bestemmingsplan "Pijnacker-Noord"


Vaststelling bestemmingsplan “Pijnacker-Noord”, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Pijnacker-Noord” gewijzigd heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 juli 2013 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsregelingen en het mogelijk maken van de herinrichting van een zestal herontwikkelgebieden binnen het plan. Het plangebied van het betreffende bestemmingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door het Balijbos. Aan de oostzijde valt de spoorlijn Rotterdam - Den Haag nog binnen het plangebied. In het zuiden wordt het plangebied voor een groot deel begrensd door de Lijsterbeslaan en een klein deel van de zuidelijke begrenzing wordt gevormd door het terrein van de Katholieke kerk en het parochiehuis. Tot slot strekt het plangebied zich aan de westzijde uit tot aan de Nootdorpseweg/Noordweg. Met deze plangrens is aangesloten bij de andere vigerende en omliggende plannen.

In beroep gaan
Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 10 juli 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: