Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”

Publicatie vaststelling bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 augustus 2013 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage.

Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het gebied “Oostland-Pijnacker” staat ook wel bekend als het FES-gebied en is gelegen ten oosten van de bebouwde kom van Pijnacker. Globaal wordt het gebied in het noorden begrensd door de Groenzoom en het bedrijventerrein Boezem II. De westelijke grens is het stedelijk gebied van Pijnacker (Tolhek, Klapwijk en AckersWoude). In het zuiden vormt de N470 de grens en de oostelijke grens loopt gelijk met de gemeentegrens. Dat betekent dat wegen als bijvoorbeeld de Monnikenweg, de Blokweg, de Hoogseweg, de Strikkade, de Lange Campen, de Pieter Bregmanlaan en de Molenlaan (deels) onderdeel uitmaken van dit plangebied. Het bestemmingsplan legt de bestemming van dit duurzame glastuinbouwgebied vast en biedt daarnaast ruimte voor waterberging, ontsluiting (Oostelijke Randweg), de (recreatieve) groen-blauwe dooradering en een manege.


In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 14 augustus 2013

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: