Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 1 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 1 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker heeft vastgesteld.

De supermarktketen Lidl heeft plannen om ter plaatse van de voormalige Welkoop-locatie, Korteweg 2, in Pijnacker een nieuwe Lidl vestiging te realiseren. Het huidige pand moet daarbij plaats maken voor een nieuw supermarktpand. Hoewel het perceel reeds een detailhandelsbestemming heeft, wordt de nieuwbouw anders gesitueerd. De gewenste ontwikkeling valt buiten het huidige bouwvlak daardoor is deze ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan ‘Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost’ niet mogelijk.

In de gemeenteraad van 24 september 2015 is een motie aangenomen voor het opstarten van een bestemmingsplan dat het verschuiven van het bouwvlak mogelijk maakt. Het bestemmingsplan ‘Korteweg 2 te Pijnacker’ dient om de gewenste ontwikkeling op de Korteweg 2 mogelijk te maken.

Reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan zijn zij in de gelegenheid gesteld om een zogenaamde reactieve aanwijzing te geven. Met een reactieve aanwijzing kan de provincie onderdelen van het bestemmingsplan niet in werking laten treden. Dit betekent dat voor de onderdelen van het bestemmingsplan, waar een reactieve aanwijzing op is gegeven, het ‘oude’ bestemmingsplan van toepassing blijft. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 4 juli 2017 aangegeven geen reactieve aanwijzing te geven op het bestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplannen digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de gemeenteraad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 19 juli 2017

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
mw F. Ravestein, burgemeester

Filter op: