Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan Emerald, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan Emerald gewijzigd heeft vastgesteld.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan Emerald gewijzigd heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.


Het bestemmingsplan betreft een herziening van een groot deel van het bestemmingsplan “Bouwlocatie Delfgauw” en de daarop gebaseerde uitwerkingsplannen en een deel van het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Ruyven”.
Het plangebied omvat de woonwijk Emerald, het bedrijventerrein Emerald alsmede een deel van het bedrijvenpark Ruyven. De begrenzing wordt globaal gevormd door de gemeentegrens met Delft aan de west- en noordwestzijde, de bebouwing langs de Pijnackerse Vaart aan de noordzijde, de Zuideindseweg aan de oostzijde en het bedrijvenpark Ruyven aan de zuidzijde.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 17 juli 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: