Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vaststelling bestemmingsplan “Balij 2013”, Pijnacker-Nootdorp

Vaststelling bestemmingsplan Balij 2013

 

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Balij 2013” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft het deel van het Balijbos gelegen tussen de glastuinbouwbedrijven aan de Langelandseweg, de spoorlijn Den Haag – Gouda, de ’s-Gravenweg en de voormalige gemeentegrens tussen Pijnacker en Nootdorp. Het bestemmingsplan is volledig conserverend van aard en maakt dus geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 24 april 2013

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: