Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Raadssessies 38a en 38b Oordeelvorming 10 en 11 december 2014

Raadssessies 38a en 38b Oordeelvorming 10 en 11 december 2014

Berichten uit de Raad

De raadsvergaderingen vinden plaats in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn maar kunt de vergaderingen ook online volgen, kijk http://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/. Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur.Link

Oordeelvorming 10 december

 • Peuterspeelzaalwerk, incl. uitwerking motie ouderbijdrage
 • Verordeningen voorzieningen onderwijshuisvesting
 • Educatie vanaf 2015
 • Algemene subsidieverordening
 • Beheerplan beeldende kunst 2015 – 2018
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet
 • Najaarsnota
 • Begrotingswijziging

Oordeelvorming 11 december

 • Integraal accommodatieplan Maatschappelijk vastgoed 2014
 • Nota Grondbeleid
 • Plan van aanpak Mobiliteitsvisie
 • Zienswijze 1e wijziging begroting stadsgewest Haaglanden 2015

Agenda en stukken


Bovenstaande agenda’s zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de agendacommissie. De definitieve agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Kijk voor de laatste wijzigingen en de onderliggende stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl en kies voor de menu-optie > Politiek en Organisatie Gemeenteraad .Link

Spreekrecht voor het publiek

Het publiek kan tijdens de beeldvormende en oordeelvormende sessies gebruik maken van het ‘spreekrecht’. Dit kan zowel over op de agenda vermelde onderwerpen gaan, als over onderwerpen die niet op de agenda staan. Wie gebruik wil maken van het spreekrecht meldt dit tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie 015-3626976 of 015-3626975. Insprekers op geagendeerde onderwerpen dienen uiterlijk een half uur voor de geplande aanvangstijd van het onderwerp aanwezig te zijn. De raad hanteert een maximale uitlooptijd van 30 minuten voor een onderwerp. Ook kan maximaal 30 minuten eerder worden gestart met de behandeling van een agendapunt. Insprekers op niet geagendeerde onderwerpen dienen bij aanvang van de vergadering aanwezig te zijn.De richtlijnen voor insprekers kunt u vinden via www.pijnacker-nootdorp.nl > Politiek en organisatie > Gemeenteraad> Raad inspreken tijdens vergaderingen.Link

Filter op: