Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Publicatie notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie Pijnacker-Nootdorp

Publicatie notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER structuurvisie Pijnacker-Nootdorp


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer bekend dat met ingang van 20 juni 2013 de notitie Reikwijdte en Detailniveau gedurende zes weken ter inzage ligt.

Aanleiding
Op 20 maart 2013 heeft het college bekend gemaakt dat zij een structuurvisie voorbereidt voor het gehele grondgebied van de gemeente. Bij het opstellen van een structuurvisie is het verplicht om een milieueffectrapportage (MER) op te stellen als die structuurvisie het kader vormt voor toekomstige projecten of besluiten die mogelijk m.e.r.(beoordelings)-plichtig zijn op grond van het Besluit m.e.r. In de in voorbereiding zijnde structuurvisie voor Pijnacker-Nootdorp gaat het om de tweede verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp, de randweg, de eventuele plaatsing van windmolens en de mogelijke transformatiegebieden. Daarnaast wordt een Voortoets uitgevoerd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De eerste stap in de procedure van een planMER is de voorliggende kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een planMER en de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft globaal een beschrijving voor welke activiteit de planMER wordt opgesteld. Hierbij wordt aangegeven op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten van dit onderwerp zullen worden beschouwd. De volgende stap is het opstellen van de planMER (het feitelijke milieueffectrapport). Dit wordt later samen met het ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd.

Inspraak en overleg
Inspraak en overleg over deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau vindt op verschillende manieren plaats. Ten eerste wordt door middel van deze kennisgeving iedereen in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn van zes weken schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze over het voornemen en notitie naar voren te brengen. Ten tweede worden de wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties apart benaderd. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase niet vrijwillig om advies gevraagd.

Ter inzage
De notitie kunt u inzien via de website www.pijnacker-nootdorp.nl en op het gemeentekantoor Oranjeplein 1 te Pijnacker. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van Pijnacker-Nootdorp, postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. Een digitaal reactieformulier vindt u op de website.

Filter op: