Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’, Pijnacker-Nootdorp

Ontwerpwijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’ met ingang van 25 juni 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de locatie Spui te Delfgauw, bestaan al enkele jaren plannen voor een herontwikkeling. Deze plannen, welke voorzien in woningbouw, zijn inmiddels dermate concreet dat realisatie op korte termijn wordt voorzien. De plannen voorzien in nieuwbouw van 10 twee-onder-een-kap woningen, 1 vrijstaande woning en 4 sociale woningbouw alsmede het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar 2 burgerwoningen.
De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Historische kern Delfgauw’.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 24 juni 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: