Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32’ met ingang van 2 april 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden, Overgauwseweg 32’ met ingang van 2 april 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bedrijfswoning die hoorde bij het glastuinbouwbedrijf aan de Overgauwseweg 32 bewoond wordt als burgerwoning. Het bijbehorende bedrijf is ten behoeve van schaalvergroting aan een naastgelegen bedrijf verkocht. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 1 april 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: