Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’ met ingang van 22 oktober 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’ met ingang van 22 oktober 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aan de Kortelandseweg tegenover nummer 6, ligt een perceel dat als ontwikkeling is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ en het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’. In het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, met toepassing daarvan kunnen er op het perceel maximaal 12 woningen worden gebouwd. Het wijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn’ voorziet in de mogelijkheid om 6 vrijstaande woningen te realiseren.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 21 oktober 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: