Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’ met ingang van 27 augustus 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Cortlantse Tuyn te Nootdorp’ met ingang van 27 augustus 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat zes vrijstaande woningen met bijbehorende bebouwing kan worden opgericht. De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 26 augustus 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: