Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2015/2016’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2015/2016’ met ingang van 18 februari 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Ackerswoude 2015/2016’ met ingang van 18 februari 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de toekomstige wijk Ackerswoude in Pijnacker zijn verschillende omgevingsvergunningen verleend voor de realisering van woningen. Deze woningen zijn verleend op basis van het vigerende bestemmingsplan ‘Ackerswoude 2014’. Dit bestemmingsplan is globaal en zeer flexibel van opzet. Er gelden maar enkele regels ten aanzien van woningen en het overige is vrijgelaten. Om ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan ook in de beheersituatie een adequaat instrument is, is ervoor gekozen om gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid waarmee de gerealiseerde of de te realiseren situatie gedetailleerd wordt vastgelegd.
Voor het deelgebied Landrijk is nog niet geheel duidelijk van welke van de aangeboden opties de kopers gebruik zullen maken. Om die reden is op de verbeelding van het ontwerpwijzigingsplan het standaardontwerp zonder optie ingetekend. Wanneer de keuzen van de kopers bekend zijn, kan dat leiden tot aanpassing van het wijzigingsplan bij de vaststelling.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 17 februari 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: