Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Nootdorp West’ en ‘Vrouwtjeslant’

Vanaf 10 april 2015 liggen gedurende zes weken ter inzage de ontwerpbestemmingsplannen ‘Nootdorp West’, en ‘Vrouwtjeslant’.

Vanaf 9 april 2015 liggen gedurende zes weken ter inzage de ontwerpbestemmingsplannen ‘Nootdorp West’, en ‘Vrouwtjeslant’.

De bestemmingsplannen behelzen de actualisatie van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is binnenkort (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien.

Plangebied ’Nootdorp West’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp West’ bestaat globaal uit de woonwijk Nootdorp West, ten westen van de dorpskern, die in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw is ontwikkeld en het dorpslint Molenweg. De grens van het plangebied is grotendeels overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'. Het voorzieningencluster op de hoek van de Molenweg en de Oudeweg valt binnen het plangebied, evenals het lint op de kruising van de Brasserskade met de Molenweg en een deel van de voormalige gemeentewerf.

De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Dokter Bakkerenlaan. In het oosten loopt de plangrens langs de Kerkweg en de Oudeweg. De woonpercelen aan de zuidzijde van de Molenweg vormen de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door een brede groenstrook.

Plangebied ‘Vrouwtjeslant’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Vrouwtjeslant’ bestaat uit de woonwijk Vrouwtjeslant, ten oosten van de dorpskern, die in de tweede helft van de jaren '60 en begin jaren '70 van de vorige eeuw is ontwikkeld. De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'.

De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Sportparkweg en het verlengde daarvan. In het oosten loopt de plangrens langs de watergang die ten oosten van de Populierenlaan ligt. Het Oosteinde vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Meidoornlaan.

U kunt de ontwerpbestemmingsplannen inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

Tot en met 20 mei 2015 liggen de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op die plannen worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 4 juni 2015 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat 165 te Pijnacker).

Heeft u een zienswijze ingediend en wilt u van de mogelijkheid gebruik maken die toe te lichten ten overstaan van de speciale hoorcommissie van de gemeenteraad, noteer dan 4 juni 2015, 20.00 uur alvast in uw agenda en meld u aan via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

Pijnacker-Nootdorp, 9 april 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: