Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Centrum Nootdorp’, ‘Katwijkerbuurt’, ‘N470 2013’, ‘Oranjepark’ en ‘Vlielandseweg 2013’, Pijnacker-Nootdorp

De ontwerpbestemmingsplannen ‘Centrum Nootdorp’, ‘Katwijkerbuurt’, ‘N470 2013’, ‘Oranjepark’ en ‘Vlielandseweg 2013’ liggen met ingang van 21 februari 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Binnen die termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de ontwerpbestemmingsplannen ‘Centrum Nootdorp’, ‘Katwijkerbuurt’, ‘N470 2013’, ‘Oranjepark’ en ‘Vlielandseweg 2013’ met ingang van 21 februari 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens zijn deze ontwerpbestemmingsplannen digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Centrum Nootdorp
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Centrum Nootdorp’ wordt begrensd door de Sportparkweg in het noorden, door de Meidoornlaan in het oosten, door het water ten zuiden van de Dorpsstraat in het zuiden en door de Kerkweg in het westen. Dit bestemmingsplan vormt de planologische regeling voor het centrumgebied van Nootdorp en omvat winkelcentrum Parade en Mercato, de Oranjewijk, de Dorpsstraat, het hoofdveld van voetbalvereniging RKDEO, de voormalige brandweerkazerne e.o. alsmede woonzorgcentrum Veenhage. Het plan heeft een overwegend conserverend karakter en beoogt aan de actualiseringverplichting vanuit de wetgeving te voldoen.

Katwijkerbuurt
Het bestemmingsplan ‘Katwijkerbuurt’ beslaat globaal de bebouwingslinten (woon- en bedrijfsbebouwing) van de Berkelseweg, de Katwijkerlaan, de Keulseweg en een deel van de Reesloot. Aan de noord -en oostzijde wordt het plangebied begrensd door het stedelijke gebied van de gemeente Zoetermeer. Aan de zuidzijde vormt de Groenzone Berkel-Pijnacker de grens en aan de westzijde grenzen het bedrijventerrein Boezem Oost en het Balijbos. De doelstelling van het bestemmingsplan is tweeledig. Enerzijds een actualisatie van de deels verouderde bestemmingsregelingen, anderzijds het faciliteren van ruimte-voor-ruimteontwikkelingen.

N470 2013
Het plangebied omvat de provinciale weg N470 vanaf de Zuideindseweg te Delfgauw tot aan de grenzen van het toekomstige bestemmingsplan ‘Oostland’. Ook enkele stroken groen en natuur langs de N470 vallen binnen het plangebied. Ook zijn de percelen Zuideindseweg 35 tot en met 39 en de Zuidweg 3 in het bestemmingsplan opgenomen. Tot slot beslaat het bestemmingsplan nog een deel van de N470 nabij de gemeentegrens met Zoetermeer overeenkomstig de thans geldende bestemmingsregeling. In het ontwerpbestemmingsplan is geen rekening gehouden met de eventuele ontwikkeling van windturbines langs de N470.

Oranjepark
Oranjepark is een herziening van een deel van het bestemmingsplan “Dorp”. Het plangebied omvat het gebied dat globaal begrensd wordt door de Nijverheidsweg en de Industrieweg in het zuiden, de Industrieweg in het oosten, het Koninginnehof aan de noordzijde en de Emmastraat in het westen.
Het plan handhaaft de thans geldende bestemmingen en bevat een wijzigingsbevoegdheid om het gebied integraal om te vormen tot een nieuw woongebied.

Vlielandseweg 2013
Het bestemmingsplan ‘Vlielandseweg 2013’ is een herziening van een deel van de bestemmingsplannen “Boezem & Boezemvaart” en “Buitengebied” (Pijnacker). Het plangebied omvat een aantal percelen aan de Vlielandseweg, namelijk Vlielandseweg 24/24A, de gronden achter Vlielandseweg 123 – 129 en de percelen Vlielandseweg 131 – 139. Voor de gronden achter Vlielandseweg 123 – 129 was in het voorontwerpbestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het realiseren van enkele woningen mogelijk moest maken. Met de eigenaren van deze percelen is echter geen overeenstemming bereikt, hetgeen ertoe heeft geleid dat deze (indirecte) bouwmogelijkheid niet langer in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Ook kunt u een zienswijze indienen via het invulformulier op de gemeentelijke website. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 20 februari 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: