Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan 2012'

Het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan 2012' ligt met ingang van 5 april 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Binnen die termijn kan een zienswijze worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ met ingang van 5 april 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor een negental locaties in onze gemeente die niet dan wel verkeerd zijn opgenomen.

De volgende gebieden zijn opgenomen in het ‘Verzamelplan 2012’:

 • Verkoop van snippergroen: er is een aantal stroken snippergroen verkocht maar niet meegenomen met het bestemmingsplan. Het betreft de verkoop van snippergroen bij de volgende percelen: Nederrijn 3, Binkhorst 9, Binkhorst 13 en Koningshof 32 te Pijnacker, Vliehors 14 en Kievitsbloem 62 te Nootdorp.
 • ‘Gat’ tussen de bestemmingsplannen ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden, ‘Rondom Nootdorp Centrum’ en ‘Balij Bieslandse Bos’: dit verschil is ontstaan tussen analoge en digitale plannen.
 • Westlaan 27 en Stationsstraat 33 te Pijnacker: De provincie heeft het bestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker’ gedeeltelijk goedgekeurd. Aan deze twee percelen is goedkeuring onthouden.
 • Van Brachtstraat 36 te Pijnacker: plaatsen van een dakopbouw en het vervangen van kozijnen alsmede het opnemen van een generieke bouwmogelijkheid voor de Van Brachtstraat 2 t/m 34 (even) en 3 t/m 25 (oneven).
 • Duikersloot 19 te Pijnacker: het plaatsen van een dakopbouw op de percelen Duikersloot 1 t/m 27 en 75 t/m 101 (oneven).
 • Kortelandseweg tegenover nummer 6 te Nootdorp: het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het bouwen van maximaal 12 woningen.
 • Noordweg 53a te Pijnacker: het oprichten van een nieuwe woning met garage.
 • Veendijklocatie Oosteinde te Nootdorp: het mogelijk maken voor het bouwen van maximaal 4 woningen.
 • Stuweelborder: aanpassing van de bouwwerkenregeling op bedrijvenpark Heron.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 4 april 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: