Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof’ met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof’ met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied is gelegen aan de westzijde van de kern Pijnacker. De grens wordt globaal gevormd door de woonwijk Keijzershof in het zuiden, de Overgauwseweg in het westen, het Nieuw Hoefpad in het noorden en de Europalaan in het oosten. Het bestemmingsplan legt – behoudens een nieuwe woning nabij Overgauwseweg 63 – het bestaande feitelijke gebruik vast voor de percelen langs de Overgauwseweg en de Europalaan handhaaft de thans geldende glastuinbouwbestemming voor de rest van het plangebied.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 12 november 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: