Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’, Pijnacker-Nootdorp

Ontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Pijnackerse Poort’ met ingang van 13 augustus 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft o.a. de aanpassing van het kruispunt Oostlaan/Klapwijkseweg/Vlielandseweg, inclusief een verkeersregelinstallatie, de aanleg en aanpassing van fietspaden, het dempen van water tussen de Vlielandseweg en de Wethouder van der Vaartlaan en het water langs de Klapwijkseweg alsmede het realiseren van nieuwe fietsenstallingen, nieuwe parkeervoorzieningen en nieuwe beplanting.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

De indieners van een zienswijze krijgen de gelegenheid hun zienswijze toe te lichten aan de hoorcommissie voor ruimtelijke plannen van de gemeenteraad. Deze hoorzitting zal plaatsvinden op 1 oktober 2015 ’s avonds in het Bestuurscentrum in Pijnacker. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, noteer deze datum dan nu alvast in uw agenda.

Pijnacker-Nootdorp, 12 augustus 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: