Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’ Pijnacker-Nootdorp

Vanaf 11 juni 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’.

Vanaf 11 juni 2015 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’.

Dit bestemmingsplan behelst de actualisatie van een deel van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is binnenkort (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien.

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp Zuid’ bestaat globaal uit de woonwijken ten zuiden van de dorpskern, die in de jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw zijn ontwikkeld (Achter ‘t Raadhuis, Hoogeveen-Zuid). De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'. Voor de westelijke plangrens is aangesloten bij het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden'.
De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de woonpercelen aan de Ds. C. Spoorlaan en het Oosteinde en de begrenzing van het bestemmingsplan Nootdorp Centrum. In het oosten loopt de plangrens via het Hoornblad, de Heiligenbloem, de Kruisweg tot aan de Hoogeveenseweg. De Molenaar Blonkweg vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Oudeweg en verschillende woonpercelen aan de Oudeweg.

Ontwikkelingen

Naast de ontwikkelingen die reeds in het voorontwerp zijn meegegeven zoals de bouw van een extra woning ter plaatse van het perceel Hoogeveenseweg 12 is in voornoemd ontwerpbestemmingsplan eveneens de ontwikkellocatie hoek Zonnedauw/Pinksterbloem opgenomen. Dit naar aanleiding van een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan “Nootdorp Zuid”.

De invulling van de ontwikkellocatie hoek Zonnedauw/Pinksterbloem betreft een bouwblok voor het realiseren van 12 tot 14 appartementen voor gehandicapte jongeren. Dit met ieder hun eigen sanitaire voorzieningen, twee gezamenlijke woonkamers, twee keukens, een kamer voor de nachtdienst dan wel kantoortje, fietsenstalling en 1 entree. De appartementen zijn ongeveer 30 m2. ’s Ochtends zullen er ongeveer 4 begeleiders aanwezig zijn voor het helpen bij onder andere het eten. Het gebouw omvat twee lagen en een kap. Het een en ander zoals reeds gerealiseerd is in Schipluiden (Woonvreugd). Het parkeren zal geschieden op eigen terrein.

procedure

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Hoorzitting

Tot en met 22 juli 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tot en met deze datum kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. De indieners van zienswijzen krijgen de gelegenheid hun zienswijzen toe te lichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats op donderdag 3 september 2015 om 20.00 uur in het bestuurscentrum van het gemeentekantoor (ingang Emmastraat 165 te Pijnacker).

Heeft u een zienswijze ingediend en wilt u van de mogelijkheid gebruik maken die toe te lichten ten overstaan van de speciale hoorcommissie van de gemeenteraad, noteer dan 3 september 2015, 20.00 uur alvast in uw agenda en meld u aan via griffie@pijnacker-nootdorp.nl.

Pijnacker-Nootdorp, 10 juni 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: