Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2, Pijnacker

Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede

Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2, Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” met ingang van 9 oktober 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plangebied
Het bestemmingsplangebied Lint Oude Leede omvat een aantal van de bebouwingslinten in het zuiden van de gemeente. Het beslaat onder andere de Wilgenweg, de Oude Leedeweg, de Onderweg, de Bovenmolenweg, de Molendijk, een deel van de Ackerdijkseweg en een deel van de Zuideindseweg. De gronden tussen de Oude Leedeweg en de Onderweg maken ook onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het doel van het bestemmingsplan is tweeledig. Het bestemmingplan is enerzijds opgesteld om binnen het Lint Oude Leede een dertiental ruimte-voor-ruimte locaties (10 direct en 3 via een wijzigingsbevoegdheid) te ontwikkelen. Daarnaast heeft het bestemmingsplan tot doel het gehele plangebied te voorzien van een actueel juridisch-planologisch kader.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Ook kunt u een zienswijze indienen via het invulformulier op de gemeentelijke website. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 8 oktober 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: