Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint”, Pijnacker

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” met ingang van 1 mei 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uit de percelen grenzend aan de Keulseweg en de Berkelseweg. Het bestemmingsplangebied “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint”wordt begrensd aan de noordzijde door de Katwijkervaart. Aan de oostzijde door de Berkelseweg. Aan de zuidzijde door de N470. En aan de westzijde door de agrarische gronden ten zuiden van de Keulseweg.

Doel van het plan

Het doel van het bestemmingsplan is tweeledig. Het bestemmingplan is enerzijds opgesteld om ook voor dit deel van de Katwijkerbuurt te beschikken over een actuele bestemmingsplanregeling. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot herontwikkeling van enkele locaties aan de Berkelseweg en de Keulseweg in het kader van de Ruimte voor ruimteregeling.

Ontwerpbestemmingsplan ipv voorontwerpbestemmingsplan

In het 4e kwartaal van 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Katwijkerbuurt (incl. deelgebied Berkelse Lint) ter inzage gelegen. In deze periode is ook een informatieavond georganiseerd. Naar aanleiding van dit voorontwerpbestemmingsplan is een beperkt aantal reacties ontvangen dat betrekking had op het deelgebied Berkelse Lint. Deze reacties zijn verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan Katwijkerbuurt (incl. deelgebied Berkelse Lint), dat in 2013 ter inzage heeft gelegen (en is vastgesteld). Ook in dat kader zijn zienswijzen ontvangen waarvan één zienswijze betrekking had op het deelgebied Berkelse Lint. De betreffende zienswijze is inmiddels, voor zover nog actueel, verwerkt in het voorliggende nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Gegeven dit feit en daarbij het gegeven dat de terinzagelegging van een voorontwerpbestemmingsplan geen wettelijke verplichting betreft, is besloten om nu niet opnieuw een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, maar direct over te gaan tot de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Ook kunt u een zienswijze indienen via het invulformulier op de gemeentelijke website. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 30 april 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: