Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan en Mer-beoordeling Oostland-Pijnacker

Ontwerpbestemmingsplan en Merbeoordeling Oostland Pijnacker


Besluit “Mer-beoordeling bestemmingsplannen Oostland-Pijnacker en Oostland-Berkel”
Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de “M.e.r.-beoordeling bestemmingsplannen Oostland-Pijnacker en Oostland-Berkel” (hierna: de Mer-beoordeling) vast te stellen én met verwijzing naar de conclusie in deze rapportage besloten dat geen m.e.r.-procedure zal worden doorlopen bij de voorbereiding van het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”.
De Mer-beoordeling draagt zorg voor een zorgvuldige afweging op milieuaspecten bij de besluitvorming rond het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker” en maakt als zodanig onderdeel uit van de Toelichting behorende bij dit bestemmingsplan.
Het besluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Oostland-Pijnacker” - vanaf donderdag 7 februari 2013 gedurende een periode 6 weken ter inzage. U kunt de Mer-beoordeling inzien bij het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van de Mer-beoordeling krijgen.
Tegen het besluit is alleen beroep mogelijk als deze beslissing u als belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit inzake het bestemmingsplan Oostland-Pijnacker, rechtstreeks in uw belang treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geen direct beroep open. Mocht u als belanghebbende het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u beroep indienen bij het besluit inzake het bestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”.

Ontwerpbestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”.
Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Oostland-Pijnacker”. Vanaf donderdag 7 februari 2013 ligt dit ontwerp gedurende zes weken ter inzage.

Het gebied “Oostland-Pijnacker” staat ook wel bekend als het FES-gebied en is gelegen ten oosten van de bebouwde kom van Pijnacker. Globaal wordt het gebied in het noorden begrensd door de Groenzoom en het bedrijventerrein Boezem II. De westelijke grens is het stedelijk gebied van Pijnacker (Tolhek, Klapwijk en AckersWoude). In het zuiden vormt de N470 de grens en de oostelijke grens loopt gelijk met de gemeentegrens. Dat betekent dat wegen als bijvoorbeeld de Monnikenweg, de Blokweg, de Hoogseweg, de Strikkade, de Lange Campen, de Pieter Bregmanlaan en de Molenlaan (deels) onderdeel uitmaken van dit plangebied. Het bestemmingsplan legt de bestemming van dit duurzame glastuinbouwgebied vast en biedt daarnaast ruimte voor waterberging, ontsluiting (Oostelijke Randweg), de (recreatieve) groen-blauwe dooradering en een manege.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale reactie kunt u via de website indienen. U kunt hier een apart reactieformulier voor invullen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Filter op: