Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan “Eerste herziening Groenzone”, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste herziening Groenzone’ met ingang van 13 juni 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatie-balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste herziening Groenzone’ met ingang van 13 juni 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatie-balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bij de uitwerking van het Masterplan voor een deelgebied van de totaal te ontwikkelen Groenzone, is gebleken dat het ontwerp aangepast moet worden vanwege een aantal ondiep gelegen kabels en leidingen. Na het aanpassen van het ontwerp is gebleken dat er op diverse punten strijdigheden met het nu in werking zijnde bestemmingsplan Groenzone Berkel Pijnacker zijn. Om deze reden is een aparte herziening van het bestem-mingsplan opgesteld om het definitieve ontwerp te kunnen uitvoeren.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 11 juni 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: