Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ met ingang van 16 oktober 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhot’ met ingang van 16 oktober 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ‘Balijrand ’s-Gravenhout’ is noodzakelijk om de bestemming ten zuiden van de Hofweg in Nootdorp op basis waarvan nu nog een directe bouwtitel geldt, om te zetten naar een weidebestemming, overeenkomstig het huidige gebruik. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van de kern Nootdorp, direct ten zuiden van de Hofweg en de wijk ’s-Gravenhout.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 15 oktober 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: