Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2014’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2014’ (voorheen bekend onder de naam ‘Ackerswoude 2013’) met ingang van 15 mei 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ackerswoude 2014’ (voorheen bekend onder de naam ‘Ackerswoude 2013’) met ingang van 15 mei 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van de kern Pijnacker, tussen de woonwijk Klapwijk en het bedrijventerrein Boezem-West, en voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuw woongebied met bijbehorende voorzieningen.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Wet geluidhinder

Het college is van plan op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor weg- en railverkeersgeluid vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2014.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek (Rho adviseurs, akoestisch onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan Ackerswoude, nr. 192600.1726700, d.d. 12 februari 2014 is gebleken dat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. Het plaatsen van aanvullende schermen is vanwege stedenbouwkundige, verkeerstechnische redenen (nabij de rotonde) alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen. Bij de aanvragen om omgevingsvergunning voor de woningen zal te zijner tijd door middel van een bouwakoestisch onderzoek aangetoond moeten worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken evenals het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 15 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw V. ten Hulscher via doorkiesnummer 015-3626635. Schriftelijke zienswijzen tegen het voornemen de hogere grenswaarden te verlenen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 14 mei 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: