Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’

Ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’


Vanaf 13 november 2014 ligt gedurende zes weken ter inzage het ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’.

Het bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’ is op 23 september 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Medio 2013 is gebleken dat voor enkele locaties een nieuwe c.q. aangepaste planologische regeling wenselijk is. Het betreft veranderingen op grond van gewijzigde inzichten, aspecten die niet of niet afdoende geregeld zijn in het bestemmingsplan alsook aanpassingen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de ingestelde beroepen tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nootdorp-Noord’.
De gemeenteraad heeft op 23 januari 2014 ingestemd met het vrijgeven van het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Nootdorp-Noord’ voor vooroverleg en inspraak. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 6 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode, zijn drie vooroverlegreacties en zes inspraakreacties ingediend. Een aantal inspraakreacties hebben aanleiding gegeven tot het aanbrengen van wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. Voorts is een aantal ambtshalve wijzigingen noodzakelijk gebleken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 14 015 en vragen naar het secretariaat afdeling Backoffice Publiekszaken.

Pijnacker-Nootdorp, 12 november 2014

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
drs. F.H. Buddenberg, burgemeester

Filter op: