Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuinbouwgebieden’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuinbouwgebieden’ met ingang van 23 juni 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Duurzame Glastuinbouwgebieden’ met ingang van 23 juni 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inhoud en aanleiding:

Op 24 februari 2011 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden' vastgesteld. In dat plan is een eenduidige en op de toekomst gerichte juridisch-planologische regeling neergelegd ter vervanging van een zeventiental bestemmingsplannen die tot dat moment golden voor het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Na vaststelling van het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden' is op 27 juni 2013 door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Oostland-Pijnacker' vastgesteld met als doel het substantieel verbeteren van het woon- en leefklimaat in en rond het bestaande agrarisch glastuinbouwgebied gelegen tussen de kernen van Pijnacker en Berkel. In dat bestemmingsplan is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt bij glastuinbouwbedrijven (kleinschalige) detailhandel toe te staan en educatieve functies mogelijk te maken.
Gelet op enkele concrete initiatieven (en eventueel nog volgende initiatieven) is het wenselijk de regeling die in het bestemmingsplan 'Oostland-Pijnacker' is opgenomen in iets aangepaste vorm op te nemen in het bestemmingsplan 'Duurzame Glastuinbouwgebieden'. Daartoe strekt de thans voorliggende 1e herziening.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Het is ook mogelijk digitaal een zienswijze in te dienen via de website van de gemeente, www.pijnacker-nootdorp.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 22 juni 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: