Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kruisweg 6 te Nootdorp ter inzage, Pijnacker-Nootdorp

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 30 november 2017 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken bekend dat ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 30 november 2017 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbesluit (dossiernummer: 017-0567) voor het bouwen van 32 woningen op het perceel Kruisweg 6 in Nootdorp met de hierbij behorende stukken.

Inzien ontwerpbesluit:

Gedurende de in de eerste alinea genoemde termijn van terinzagelegging kan het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken worden ingezien in het Gemeentekantoor te Pijnacker (Oranjeplein 1).
Openingstijden:
–maandag, woensdag en vrijdag 08.30 – 17.00 uur;
–dinsdag en donderdag 08.30 – 20.00 uur.

Zienswijze naar voren brengen:

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over het ontwerpbesluit. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
Schriftelijk: Aan burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, t.a.v. afdeling Backoffice, team Ruimtelijke Zaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.
Mondeling: Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar: 14015 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur).

Vervolgprocedure:

Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Pijnacker-Nootdorp gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Bent u belanghebbende én heeft u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren gebracht, dan kunt u tegen de beslissing beroep instellen bij de rechtbank.
Pijnacker-Nootdorp,
Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: