Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Wijzigingsplan Nieuwkoopseweg 23)

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan Nieuwkoopseweg 23.

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpwijzigingsplan Nieuwkoopseweg 23.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een tweetal toekomstige compensatie woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Nieuwkoopseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de twee woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan Nieuwkoopseweg 23 - met de bijbehorende stukken vanaf 21 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl).

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel. 015 - 362 65 40. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen door het formulier zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Nieuwkoopseweg 23 in te vullen en te verzenden.

Filter op: