Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (BP Verzamelplan 2012)

Hogere grenswaarden (Wgh) bestemmingsplan 'Verzamelplan 2012'


Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-geluid vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Verzamelplan 2012.

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van het Verzamelplan 2012 (Noordweg 53a te Pijnacker) vanwege de Nootdorpseweg overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Nootdorpse-weg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de bouwaanvraag voor de vervangende nieuwbouwwoning waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een bin-nenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 5 april 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer G.J. van Holst, tel. 015 - 362 65 41. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Filter op: