Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (BP Nootdorp Zuid)

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-lawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmings-plan Nootdorp Zuid. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Oudeweg.

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-lawaai vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmings-plan Nootdorp Zuid. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Oudeweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de compensatie woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aangetoond moeten worden dat de geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk aan de 48 dB en dat er sprake is van tenminste één geluidsluwe gevel.

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Nootdorp Zuid - met de bijbehorende stukken vanaf 11 juni2015 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw B.E.A. Muijzer – van Osch, tel. 015 - 362 65 40. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Filter op: