Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (BP Katwijkerbuurt)

Hogere grenswaarden (Wgh) bestemmingsplan Katwijkerbuurt

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-geluid vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerpbestemmings-plan Katwijkerbuurt. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige compensatie woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Katwijkerlaan en Berkelseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de bouwaanvragen voor de compensatie woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal tevens dmv een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Katwijkerbuurt - met de bijbehorende stukken vanaf 21 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer G.J. van Holst, tel. 015 - 362 65 41. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Filter op: