Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde (Bestemmingsplan Oostland-Pijnacker)

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde (bestemmingsplan Oostland-Pijnacker)


Ontwerpbesluit hogere grenswaarden (BP Oostland-Pijnacker)

Het college is van plan op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor wegver-keersgeluid vast te stellen. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Oostland Pijnacker. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ondanks geluidreducerende maatregelen vanwege de toekomstige Oostelijke randweg ter plaatse van een zestal bestaande woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Voordat de Oostelijke randweg in gebruik wordt genomen zal tevens onderzoek plaatsvinden naar de aanwezige geluidwering van de buitengevels van de betreffende woningen. Zonodig zal, met het oog op een te garanderen binnenwaarde van 33 dB, een pakket van maatregelen worden aangeboden ter verbetering van de aanwezige geluidisolatie.

Het ontwerpbesluit ligt – gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan “Oostland-Pijnacker” - met de bijbehorende stukken vanaf 7 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk en - na afspraak - mondeling bekend maken. Voor meer informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer G.J. van Holst, tel. 015 - 362 65 41. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u uw brief aan het college richten.

Filter op: