Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp " Wijzigingsplan Laakweg achter nummer 1, Nootdorp "

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp " Wijzigingsplan Laakweg achter nummer 1, Nootdorp" met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp " Wijzigingsplan Laakweg achter nummer 1, Nootdorp" met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerpwijzigingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een analoog exemplaar van het plan krijgen.

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan “’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving” en betreft een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de oprichting van een woning in het plangebied (bestemmingen "Wonen" en "Tuin").

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice Publiekszaken op doorkiesnummer 015 - 36 26 635. Daarnaast is het mogelijk om via de website www.pijnacker-nootdorp.nl uw zienswijze digitaal te verzenden. De zienswijze dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Pijnacker-Nootdorp, 1 november 2017
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: