Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp "Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013

Ontwerp "Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013"


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 12a, lid 2 juncto artikel 12, lid 4 van de Woningwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp ‘Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013’ vanaf 31 oktober 2013 zes weken ter inzage ligt in het gemeentekantoor. Ook is het ontwerp ‘Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013’ digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl. Op alle onderwerpen van de welstandsnota kunt u reageren door het indienen van een zienswijze.

In de nieuwe welstandsnota is een aantal criteria aangepast en samengevoegd in vergelijking met de oude nota.
Het aantal welstandsgebieden is verminderd. Hierdoor is de nota overzichtelijker geworden. Met de nieuwe nota zijn meer bouwplannen welstandsvrij. Ook welstandsvrij verklaard zijn de nieuwbouwwijk Keijzershof en de wijk in ontwikkeling Ackerswoude. Bij een aantal bouwplannen is een snellere procedure mogelijk gemaakt. Als deze plannen voldoen aan de criteria genoemd in de nota worden deze plannen met een ambtelijke toets afgehandeld. Voldoen de bouwplannen niet aan deze criteria dan wordt het plan alsnog voorgelegd aan de welstandcommissie. Voor meer informatie over de nieuwe welstandsnota zie de themapagina over de nieuwe welstandsnota in deze krant.

Tijdens de inzagetermijn van 31 oktober tot en met 11 december 2013 kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en de naam van de nota ‘Welstandsnota Pijnacker-Nootdorp 2013’. Voor meer informatie: zie kader ‘Inzage- en reactiemogelijkheden’.Filter op: