Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp Beleidsregel toepassen ontheffingenbeleid (kruimelregeling ex artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht)

Ontwerp Beleidsregel toepassen ontheffingenbeleid (kruimelregeling ex artikel 4, bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht)

Ontwerp Beleidsregel toepassen ontheffingenbeleid (kruimelregeling ex artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht)

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken het college van burgemeester en wethouders bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de beleidsregel “toepassen ontheffingenbeleid (kruimelregeling)” vrij te geven voor zienswijze. Het ontheffingenbeleid maakt op dit moment nog onderdeel uit van de “Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid” uit 2009. In de praktijk leidde dit tot onduidelijkheid, omdat in de “Nota Ruimtelijk Ordeningsbeleid” ook beleid stond dat tot de verantwoordelijkheid van de raad behoort. Die twee zaken zijn nu gescheiden. In de beleidsregel is opgenomen wanneer medewerking wordt verleend aan een zogenoemde kruimelontheffing. De beleidsregel wijkt in essentie niet af van de bestaande regeling.

Het ontwerp van de beleidsregel ligt vanaf donderdag 1 mei 2014 zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentekantoor in Pijnacker. De stukken kunnen tevens digitaal worden ingezien via www.pijnacker-nootdorp.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk, digitaal of mondeling naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2460 AA te Pijnacker. Een digitale zienswijze kunt u via de website indienen. U vindt hier een apart reactieformulier. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig een afspraak maken via telefoonnummer 015- 362 66 28 (secretariaat afdeling backoffice publiekszaken).

Filter op: