Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontwerp "1e wijziging Nota Parkeernormen 2012"

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp maakt in gevolge artikel 4 van de Inspraakverordening 2006, die verwijst naar afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp “1e wijziging Nota Parkeernormen 2012” heeft voorbereid.


De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp maakt in gevolge artikel 4 van de Inspraakverordening 2006, die verwijst naar afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij het ontwerp “1e wijziging Nota Parkeernormen 2012” heeft voorbereid. De Nota Parkeernormen geeft aan welke parkeernormen gelden voor verschillende functies en op welke manier de parkeerbehoefte kan worden vastgesteld. De wijziging van de Nota betreft de toevoeging van een hardheidsclausule, een parkeernorm voor kleine eenpersoonswoningen en het opheffen van de maximum parkeernorm. Deze “1e wijziging Nota Parkeernormen 2012” zal opgenomen worden in nieuwe bestemmingsplannen en in de gemeentelijke bouwverordening en zal daarmee een toetsingsgrond voor omgevingsvergunningen en ontheffingen worden.

Met ingang van donderdag 6 november 2014 zal de nota gedurende zes weken (tot en met woensdag 17 december 2014) voor een ieder ter inzage liggen bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het ontwerp digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke inspraakreacties richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, telefoonnummer 14015. Daarnaast is het mogelijk om via de website www.pijnacker-nootdorp.nl uw inspraakreactie digitaal te verzenden. De inspraakreactie dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten: naam, adres van de indiener, datum, redenen van de inspraakreactie en de beleidsnota waarop de inspraakreactie betrekking heeft.

Pijnacker, 5 november 2014
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: