Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ontheffing Wet Milieubeheer

Ontheffing art. 10.63, tweede lid Wet milieubeheer

Het college heeft een ontheffing als bedoeld in art. 10.63 Wet milieubeheer afgegeven aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, voor het houden van een oudejaarsvuur in de nacht van 31 december 2012 op 1 januari 2013 voor het terrein achter de Pottenbakkerstraat en de Spiegelmakerstraat in Delfgauw.

Ter inzage

Alle stukken liggen vanaf 22 november 2012 tot en met 3 januari 2013 ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Ook kunt u dan een mondelinge toelichting op de stukken krijgen, u kunt daarvoor bellen met dhr. Boerman, tel. 14 015.

Bezwaren

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het college. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager.
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar.
Het besluit tot afgifte van de ontheffing gaat na het verstrijken van de bezwaartermijn in. Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode naast een bezwaarschrift ook een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Filter op: