Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Nieuw besluit bestemmingsplan "Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014", voor zover het betreft het perceel aan de Bieslandseweg 2 te Delfgauw

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 juni 2016 een nieuw besluit over bestemmingsplan "Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014" voor zover het betreft het perceel aan de Bieslandseweg 2 te Delfgauw, heeft genomen.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 juni 2016 een nieuw besluit over bestemmingsplan "Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014" voor zover het betreft het perceel aan de Bieslandseweg 2 te Delfgauw, heeft genomen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 2 maart 2016 (nummer 201 504469/1/R4).

Dit besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 7 juli 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het besluit digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In beroep gaan

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het nieuwe besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014" voor zover het betreft het perceel aan de Bieslandseweg 2 te Delfgauw treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 6 juli 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: