Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 26 januari 2016 het wijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 26 januari 2016 het wijzigingsplan ‘Spui te Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het gewijzigde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 4 4 februari gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de locatie Spui te Delfgauw, bestaan al enkele jaren plannen voor een herontwikkeling. Deze plannen, welke voorzien in woningbouw, zijn inmiddels dermate concreet dat realisatie op korte termijn wordt voorzien. De plannen voorzien in nieuwbouw van 10 twee-onder-een-kap woningen, 1 vrijstaande woning en 4 sociale woningbouw alsmede het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar 2 burgerwoningen.
De bevoegdheid om de bestemming te wijzigen vloeit voort uit het bestemmingsplan ‘Historische kern Delfgauw’.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.
Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 3 februari 2016
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: