Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan 'Centrumzone Oost en gasleiding, Keijzershof'

Het uitwerkingsplan 'Centrumzone Oost en gasleiding, Keijzershof' is gewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Binnen die termijn kan beroep worden insteld bij de Raad van State.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bij besluit van 5 maart 2013 het uitwerkingsplan Centrumzone Oost en gasleiding van het bestemmingsplan Keijzershof gewijzigd heeft vastgesteld.

Het uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl>Inwoners>Ruimtelijke plannen>Ruimtelijke plannen ter inzage en via ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het vaststellingsbesluit kan met ingang van 14 maart 2013 gedurende een periode van zes weken door hen die een zienswijze hebben ingediend, beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders heeft aangebracht bij de vaststelling van het uitwerkingsplan ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen kan eenieder beroep instellen. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 13 maart 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: