Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 4, Keijzershof’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij bij besluit van 16 september 2015 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 4, Keijzershof’ van het bestemmingsplan ‘Keijzershof’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij bij besluit van 16 september 2015 het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 4, Keijzershof’ van het bestemmingsplan ‘Keijzershof’ gewijzigd heeft vastgesteld.
Het gewijzigde uitwerkingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 24 september gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde uitwerkingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het uitwerkingsplan ‘Boszoom fase 4, Keijzershof’ is een uitwerking van het bestemmingsplan Keijzershof. Het plangebied bevindt zich in de zuiden van Keijzershof. Het is onderdeel van het woonmilieu De Boszoom. De Faunanlaan vormt de westelijke en noordelijke begrenzing van het plangebied. Ten noorden van de Faunalaan ligt het woongebied Centrum-Zuid. Boszoom fase 3 ligt ten oosten van het plangebied. Het plangebied wordt in het zuiden nog niet begrensd door een woongebied, maar hier zal aansluitend aan het plangebied een van de andere fases van Boszoom worden ontwikkeld.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpuitwerkingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Aangezien het college wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen tegen deze wijzigingen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.
Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovenstaande Afdeling. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indien(st)er, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

Het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 23 september 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: