Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling Ruimtelijke Structuurvisie “Ruimte maken, Ruimte laten” en bijbehorend planMER

Gewijzigde vaststelling Ruimtelijke Structuurvisie “Ruimte maken, Ruimte laten” en bijbehorend planMER

Gewijzigde vaststelling Ruimtelijke Structuurvisie “Ruimte maken, Ruimte laten” en bijbehorend planMER

Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp maken, ingevolge artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, bekend dat de gemeenteraad op 20 februari 2014 de Ruimtelijke Structuurvisie “Ruimte maken, Ruimte laten” gewijzigd heeft vastgesteld. De Ruimtelijke Structuurvisie bestrijkt het hele grondgebied van de gemeente en laat zien welke geplande ontwikkelingen worden afgerond, wat de voorgenomen (nieuwe) ontwikkelingen zijn en wat de hoofdzaken zijn van het ruimtelijk beleid. Daarmee is het een integrale ruimtelijke visie, die de contouren van de gemeente in 2040 schetst en antwoord geeft op de ruimtelijke vraagstukken. De structuurvisie heeft daarbij bijzondere aandacht voor de rol van de gemeente bij de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het verlengde van de gemeentelijke Toekomstvisie. Daarnaast wordt het begrip uitnodigingsplanologie gedefinieerd en geïntroduceerd.

Wijzigingen
Het ontwerp van de structuurvisie heeft vanaf 7 november 2013 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn zienswijzen ontvangen. Ten aanzien van het ontwerp van de structuurvisie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Het betreft wijzigingen als gevolg van de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Daarnaast heeft de gemeenteraad tijdens de raadsbehandeling amendementen aangenomen die hebben geleid tot aanpassing van de tekst van de structuurvisie. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. In het ontwerp waren twaalf locaties aangeduid als een locatie waar mogelijk windturbines zouden kunnen worden geplaatst. Bij vaststelling is besloten om geen windturbines met een capaciteit van 1 MW (hoogte 60 meter en meer) op de onderzochte locaties toe te staan;
2. Boezem Oost wordt, in aansluiting op Boezem West, een gemengd gebied. Het in het ontwerp genoemde alternatief in de vorm van uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Ruyven naar het zuiden is, is niet mogelijk. De keuze voor Boezem Oost wordt bevestigd;
3. De tweede verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp (van de N470 naar de A12) wordt gewijzigd opgenomen in zowel de tekst als de kaart.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de Nota van Beantwoording zienswijzen, de Staat van Wijzigingen, het raadsbesluit en de amendementen die onderdeel uitmaken van de structuurvisie.

Bijbehorend planMER
Bij de structuurvisie is een planMER opgesteld en deze heeft samen met het ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegen. Dit PlanMER maakt deel uit van de structuurvisie. De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over het PlanMER. In dat advies heeft de Commissie verschillende adviezen gegeven en aanbevelingen gedaan. De gemeenteraad heeft besloten om de aanbevelingen uit het advies van de Commissie m.e.r deels over te nemen, maar om niet de door de Commissie geadviseerde aanvulling te maken. Het bij de structuurvisie behorende planMER is ongewijzigd door de raad vastgesteld.

Waar kunt u de structuurvisie inzien?
De gewijzigd vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van 13 maart 2014 permanent voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 te Pijnacker. U kunt de vastgestelde structuurvisie vanaf die datum ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente.

Inwerkingtreding
De structuurvisie treedt de dag na deze bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de Ruimtelijke Structuurvisie “Ruimte maken, Ruimte laten” en bijbehorend planMER staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Pijnacker-Nootdorp, 12 maart 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: