Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’, ‘Verzamelplan 2016/2017’ en ‘Groene buffer Delfgauw’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 30 maart 2017 de bestemmingsplannen ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’, ‘Verzamelplan 2016/2017’ en ‘Groene buffer Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 30 maart 2017 de bestemmingsplannen ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’, ‘Verzamelplan 2016/2017’ en ‘Groene buffer Delfgauw’ gewijzigd heeft vastgesteld.

’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving
Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp en wordt globaal begrensd door:
 het bedrijventerrein Oostambacht en de wijk Vrouwtjeslant in het noordwesten;
 de wijk Achter het Raadhuis in het zuidwesten;
 het Balijbos in het zuidoosten;
 de RandstadRail in het noordoosten.

Verzamelplan 2016/2017

Het doel van voorliggend bestemmingsplan is de bestemmingsregelingen voor de hieronder te noemen locaties aan te passen aan de gewenste situatie:
1. Klapwijkseweg 19 te Pijnacker: bouw van twee nieuwe woningen;
2. Kortelandseweg 16 te Nootdorp: vergroten van bestaand bouwvlak voor uitbreiding woning;
3. Magnoliadreef/Zonnehof te Nootdorp: aanduiding voor kunstwerk 'Kus de kikker' opnemen;
4. Oude Leedeweg 149-153 te Pijnacker: aanduiding aanpassen op de verbeelding;
5. Wooneiland Ameland te Nootdorp: ten behoeve van bebouwingsplan een passende bestemmingsregeling;
6. Laan van Klapwijk te Pijnacker: aanduiding watergangen verwijderen;
7. Monnikenweg 7 e.o. te Pijnacker: realiseren van enkele woningen;
8. Overgauwseweg 67, 71, 73 en 75 en Europalaan 48 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar wonen en tuin;
9. Vlielandseweg 6-E te Pijnacker: realiseren nieuwe woningen;
10. Molenweg 59-A te Nootdorp: bestemmingswijziging naar wonen;
11. Wilgenweg 70 te Pijnacker: bestemmingswijziging naar wonen;
12. Hoogseweg te Pijnacker: opnemen verkeersbestemming;
13. Zuideindseweg nabij 106 te Delfgauw: opnemen agrarische bestemming;
14. Hajé Restaurant Rijksweg A13 te Delfgauw: speelautomatenhal toestaan;
15. 8 locaties te Pijnacker en Delfgauw: snippergroen omzetten in andere bestemming, te weten de locaties:
• Gaaghof 6
• Grevelingen 20
• Nederrijn 1
• Rivierenlaan 128
• Zaan 27
• Zuideindseweg 3 en 5
• Zuideindseweg gelegen naast 58

Groene buffer Delfgauw

De veertig jaar oude kassen met bedrijfsopstallen op de hoek van de Reginastraat en de Schimmelpenninck van de Oyeweg worden gesloopt. De wens bestaat op deze plaats in de toekomst enkele nieuwe woningen toe te staan. De rest van de gronden krijgt een groene inrichting. Binnen het vigerende bestemmingsplan is deze ontwikkeling niet mogelijk. Dit bestemmingsplan dient om de gewenste ontwikkeling tot een 'Groene Buffer' (met enkele woningen) op het perceel mogelijk te maken.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het desbetreffende ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het desbetreffende bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 12 april 2017

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: