Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen ‘Nootdorp West’ en ‘Vrouwtjeslant’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 september 2015 de bestemmingsplannen ‘Nootdorp West’ en ‘Vrouwtjeslant’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 23 september 2015 de bestemmingsplannen ‘Nootdorp West’ en ‘Vrouwtjeslant’ gewijzigd hebben vastgesteld. De vastgestelde bestemmingsplannen, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inleiding

De bestemmingsplannen behelzen de actualisatie van het plangebied ‘Rondom Nootdorp Centrum’. Het huidige bestemmingsplan voor dit plangebied is binnenkort (meer dan) tien jaar oud en moet op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht worden herzien.

Plangebied ’Nootdorp West’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Nootdorp West’ bestaat globaal uit de woonwijk Nootdorp West, ten westen van de dorpskern, die in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw is ontwikkeld en het dorpslint Molenweg. De grens van het plangebied is grotendeels overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'. Het voorzieningencluster op de hoek van de Molenweg en de Oudeweg valt binnen het plangebied, evenals het lint op de kruising van de Brasserskade met de Molenweg en een deel van de voormalige gemeentewerf.

De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Dokter Bakkerenlaan. In het oosten loopt de plangrens langs de Kerkweg en de Oudeweg. De woonpercelen aan de zuidzijde van de Molenweg vormen de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door een brede groenstrook.

Plangebied ‘Vrouwtjeslant’

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Vrouwtjeslant’ bestaat uit de woonwijk Vrouwtjeslant, ten oosten van de dorpskern, die in de tweede helft van de jaren '60 en begin jaren '70 van de vorige eeuw is ontwikkeld. De grens van het plangebied is overgenomen uit het bestemmingsplan 'Rondom Nootdorp Centrum'.

De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de watergang langs de Sportparkweg en het verlengde daarvan. In het oosten loopt de plangrens langs de watergang die ten oosten van de Populierenlaan ligt. Het Oosteinde vormt de zuidelijke begrenzing en in het westen wordt het plangebied begrensd door de Meidoornlaan.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 14 oktober 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: