Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Westlaan 2012'

Het bestemmingsplan 'Westlaan 2012' is gewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 28 februari 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Binnen die termijn kan beroep worden insteld bij de Raad van State.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Westlaan 2012’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van (datum) gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied vormt een westelijke uitloper van het bebouwd gebied van de kern Pijnacker. Het plangebied ligt aan de Westlaan, de hoofdontsluitingsweg van de kern richting Delft. Ook de woonbuurt ten zuiden van de Westlaan, rondom de Dokter W. van der Horstlaan, behoort tot het plangebied. Grootschalige kassencomplexen omsluiten het plangebied aan zowel de noord- als zuidzijde. De begrenzing van het plangebied heeft een vrij rechthoekige vorm. Aan de noordzijde wordt de plangrens gevormd door de achterperceelsgrenzen van de percelen aan de Westlaan. Aan de oostzijde vormen de Nootdorpseweg/Europalaan en tussengelegen rotonde de begrenzing. Aan de zuidzijde vormt een smalle watergang tussen de percelen aan de Dokter W. van der Horstlaan en de aangrenzende agrarische percelen de grens. De westelijke grens ten slotte wordt gevormd door de Overgauwseweg en de rotonde. De woning op de hoek Westlaan/Rijskade valt buiten het plangebied.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 6 maart 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: