Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2012’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 30 januari 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor een negental locaties in onze gemeente die niet dan wel verkeerd zijn opgenomen. De volgende gebieden zijn opgenomen in het ‘Verzamelplan 2012’:
1. Verkoop van snippergroen: er is een aantal stroken snippergroen verkocht maar niet meegenomen met het bestemmingsplan. Het betreft de verkoop van snippergroen bij de volgende percelen: Nederrijn 3, Binkhorst 9, Binkhorst 13 en Koningshof 32 te Pijnacker, Vliehors 14 en Kievitsbloem 62 te Nootdorp.
2. ‘Gat’ tussen de bestemmingsplannen ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden, ‘Rondom Nootdorp Centrum’ en ‘Balij Bieslandse Bos’: dit verschil is ontstaan tussen analoge en digitale plannen.
3. Westlaan 27 en Stationsstraat 33 te Pijnacker: De provincie heeft het bestemmingsplan ‘Centrum Pijnacker’ gedeeltelijk goedgekeurd. Aan deze twee percelen is goedkeuring onthouden.
4. Van Brachtstraat 36 te Pijnacker: plaatsen van een dakopbouw en het vervangen van kozijnen alsmede het opnemen van een generieke bouwmogelijkheid voor de Van Brachtstraat 2 t/m 34 (even) en 3 t/m 25 (oneven).
5. Duikersloot 19 te Pijnacker: het plaatsen van een dakopbouw op de percelen Duikersloot 1 t/m 27 en 75 t/m 101 (oneven).
6. Kortelandseweg tegenover nummer 6 te Nootdorp: het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het bouwen van maximaal 12 woningen.
7. Noordweg 53a te Pijnacker: het oprichten van een nieuwe woning met garage.
8. Veendijklocatie Oosteinde te Nootdorp: het mogelijk maken voor het bouwen van maximaal 4 woningen.
9. Struweelborder: aanpassing van de bouwwerkenregeling op bedrijvenpark Heron.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.


Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 29 januari 2014
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: